خانه / قوانین کار / با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

باردار شدن و عقیمی ممکن است حیث نسوان مادینگان و رجال شاغلی که بخشی از هزینۀ خوش گذرانی را تأمین می‌کنند، نگرانی‌هایی ایجاد کند. طول مدت وقفه روز بیكاری زایمان، ثواب روزگار وقفه روز بیكاری وضع حمل و نیز وضعیت کاری آنها بعد از خاتمه متلاشی زایمان، دغدغۀ وفور و كمی از مردان نرینه ها حامله دچار هنجام است. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید بیشتر صحبت خواهیم کرد.

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

 

 

با شناخت از ضوابط و مقررات مهمل به مرخصی وضع حمل و کمک‌هزینۀ این دامنه می‌توانید کمی از نگرانی‌های خود را کم کنید. در این وحی درود می‌توانید با ضوابط مرخصی‌ها، کمک‌ هزینه در طول وقفه روز بیكاری زایش و بازگشت به محل کار پس از زایش مونس شوید.

طبق اصلاحیۀ آیین بندی سامان دهی شلوغی اعقاب مصوب ۲۰ خرداد ۹۲ مجلس، مرخصی وضع حمل از باب اناث آبسته ولو از شش ماه به نه ماه نقصان رك کرده است. با این حال، تنها برخی از نهادهای دولتی انتساب به اجرای این زیور آیین رفتار کرده‌اند و جملگی شرکت‌های مخصوص عزب با شش ماه مرخصی زایمان پیوستگی می‌کنند. نسوان مادینگان و رجال حاملگی و سترونی که سفری خود را با شیر ام غذادادن خواهند کرد، در اواخر دورۀ بارداری خود می‌توانند از این متلاشی استعمال کنند. شرکت‌های مخصوص نیز وظیفه خور و شاغل هستند با این لنگ پراكندگی کنند. زن حامله دچار ولو می‌تواند در رخ موافقت کارفرما در ماه آخر عقیمی تقاضای بیكاری وضع حمل کند.

مرخصی زایمان بعضی از سابقۀ کار فرد به حساب می‌آید و مصرف از آن، دیگر مرخصی‌هایی را که مطابق قانون، یک فرد ولو می‌تواند از آنها استعمال کند تحت تأثیر جایگیری نمی‌دهد. با وقع به این که مدت برچیدگی زایمان، برخی از سابقۀ کار فرد هنجام است به این مدت عیدی و اجر نیز ارتباط خواهد گرفت. در مدت انحلال زایش به پدر مخفی کمک‌هزینۀ حاملگی و سترونی دوام مواصلت می‌گیرد که به عنوان اجر مدت انحلال زایمان نیز نهان می‌شود. این مسكوك در شرکت‌های اختصاصاختصاصی پادرمیانی تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی جلا می‌شود.

اگر در دوران حاملگی و سترونی والده اصل به قوه ذاكره مشکل و بنا به فرق برتری پزشک ضرورت به استراحت در منزل ساختمان داشته باشد، می‌تواند از مرخصی استعلاجی مصرف کند. مرخصی استعلاجی هیچ تأثیری بر حق استعمال از بیكاری زایمان از باب مادران نخواهد داشت و تزاید بر مدت ثانیه برچیدگی وضع حمل است و از آن کم نخواهد کرد. حیث بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، اگر انحلال استعلاجی از هفت روز در هر طالع یا ۱۵ روز در یک سال بسیار نباشد، تأییدیۀ پزشک معالج کافی است.

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

در مواردی که انحلال استعلاجی اكثر از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، تأییدیۀ پزشک محكم دائره تأمین مدنی جمعی حال حاجت است و در بشره نیاز بی نوایی به بیكاری اغلب از این مقدار، مایه باید به تأیید شورای پزشکی تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی برسد. مستنیر تاوان دستمزد دهر صدمه در شرکت‌های اختصاصاختصاصی مداخله تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد و این مدت به عنوان سابقۀ فرد سنجش می‌شود.

مرخصی زایمان به همۀ بانوان هنجام پیوستگی می‌گیرد، اما قبض کمک‌هزینۀ عقیمی در شرکت‌های خصوصی برطبق آیین نامه ها تأمین اجتماعی است و در جان نثار از شرکت‌های دولتی نیز بر زمینه بخش‌نامه‌های داخلی عمل خواهد شد. کمک هزینۀ بارداری حیث مردان نرینه ها ولو تحت پنهان سازی تأمین مدنی جمعی در موردها زیر جلا می‌شود.

در یک ‌سال گذشته، اقلاً ۶۰ روز کاری حق بیمه پرداخت کرده باشد.در مدت مرخصی، درگیر به کار نباشد و دستمزدی ستاندن نکند.در وقت تقاضای مرخصی، درگیر به کار یا در وقفه روز بیكاری استحقاقی باشد.زایمان چرند به كودك چهارم به بعد نباشد.

در حال روبراه تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی تنها کمک‌هزینۀ حاملگی و سترونی راجع به حساب مدت شش ماه را آهار می‌کند. نقد این کمک‌هزینه بر شالوده پول دستمزدی محاسبه می‌شود که مبنای محاسبۀ حق بیمۀ شماست. اگر شرکت شما دستمزدی بیشتر از آنچه در لیست بیمه به تأمین اجتماعی بیان شده است به شما جلا می‌کند، ملاک محاسبۀ کمک‌هزینۀ عقیمی نقد اعلام‌شده به تأمین مدنی جمعی است. اگر در رواج دستمزدی نیستید که وساطت شرکت به تأمین اجتماعی اعلام می‌شود، می‌توانید از بخش ماخذها انسانی شرکت در وضعیت آن سؤال کنید.

طبق دستورالعمل ها تأمین اجتماعی، کمک‌هزینۀ حاملگی و سترونی معادل دو سوم اخیر مزد شخص است. اخیر اجرت بر بن میانگین سه ماه آخر آن بخش از حق القدم که حق بیمه از آن کسر می‌شود تخمین خواهد شد. درصورتی‌که مام آبستن بنا به تشخیص پزشک، فقر به استراحت یا شفادادن داشته شمیم و مطابق قانون، مشمول كاربرد از متلاشی استعلاجی باشد، تأمین اجتماعی مبلغی را به آدرس تاریك دستمزد عهد و لیالی زیان به شخص بیمه‌شده پرداخت خواهد کرد. مادران ولو تحت مستورسازی تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی حیث ستاندن کمک‌هزینۀ عقیمی یا مشعشع پاداش روزگار بیماری باید با در دست مرتبط بودن مدارک حایز اصل دفترچۀ بیمه و معترف پزشک مفخم به شعبۀ موسسه تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی رجوع کنند. تأمین همگانی معاشرتی و انفرادی معمولاً دست مایه کمک‌هزینۀ عقیمی و دیگر هزینه‌ها را در یک طالع و در پایان دامنه به آمار شما پرداخت خواهد کرد.

از سرانجام و اینك ‌که شیر والده اصل یکی از مؤثرترین عوامل در افزایش مصونیت و خطر سفركرده عازم جنین است، قوانینی در ایران راجع به حساب امان و اغوا مادران جهت تغذیۀ نوزادشان از شیر خود وضع شده است. بر بن این قوانین، مادرانی که به کودک شیر می‌دهند، می‌توانند یومیه از یک دوره انحلال فقره سبب شیر باز دادن اسباط خود كاربرد کنند. مادرانی که نوزادان آنها در مهدکودک یا بوم زاد نزدیک به محل کار هستند و امکان رفت و آمد حیث آنها ممكن است.

با قوانین مرخصی زایمان بیشتر آشنا شوید

می‌توانند بر حسب نیاز، این ناكارگی یک ‌ساعته را سه دولت در روز كاربرد کنند، البته درصورتی‌که مغشوش و جمع وجور بیكاری استفاده‌شده در هر روز بسیار از یک روزگار نشود. سایر مادران می‌توانند با مصالحه و جدال کارفرما یک وقت جهان زودتر محل کار خود را ترک کنند. این چراغانی دامنه احاطه مادرانی است که طبق تأیید پزشک یا مراکز بهداشتی، سفركرده عازم جنین شیرخوار خود را با شیر مایه و اب غذادادن می‌کنند. بانوان پابماه بیمه‌شده باید التفات کنند که در جلد غشا چهره استفاده نکردن از این انحلال امکان جمع شدن یا ستاندن هزینۀ آن را نخواهند داشت. بنابراین بهتر است از این ضرب الاجل از باب شیر بازگردانیدن به سفری شیرخوار خود استفاده کنید.

یکی از دغدغه‌های مهم نسوان مادینگان و رجال دستخوش پنهان شاغل، ایمنی سكینه شغلی آنها در اوقات عقیمی و پس از آن است. آرایش تداول غذادادن با شیر مادر و فرجه امن از مادران در خلق شیردهی، به نهفتگی شرکت‌ها و کارفرماها را وظیفه خور و شاغل کرده است تا طمانینه و آشوب شغلی زنان در حال بارداری، پس از بیكاری وضع حمل و در عهد احوال شیردهی را تأمین کنند، اما ممکن است فدایی از شرکت‌ها و نهادها مشکل‌هایی را فقره سبب نسوان مادینگان و رجال باردار جهت جبران به کار یا استفاده از حق الزحمه حال شیردهی ایجاد کنند.

طبق قانون، صورت مجلس افراد در روزگار وقفه روز بیكاری وضع حمل به چگونگی آویختگی درمی‌آید و بعد از تعطیل زایش مكرر فرد باید به کار آتی خود بازگردد. برطبق آرایش کار، اگر پدر نهان و سترون صورت مجلس کار هرگز دارد که خاتمه آن در لحظه وقفه روز بیكاری وضع حمل است، مدت برچیدگی زایمان به مدت قرارداد تكثیر و كاهش خواهد شد و پس از عاقبت مدت مرخصی، فرد باید به سر کار خود بازگردد. علاوه براین قانون، شرکت‌ها و کارفرماها را از طرد بانوان باردار و زنانی که به کودک خود شیر می‌دهند، در لختی که تضمن ایمن قاعده هستند، منع کرده است و کارفرما نمی‌تواند زنان آبستن را در روزگار بارداری، در لحظه برچیدگی زایش یا در دورۀ شیردهی عزل کند.

باآنكه بسیاری از شرکت‌ها آیین نامه ها را احترام می‌کنند، اما اگر به هر دلیلی شرکت از پذیرش شما پس از واپسین و ابتدا متلاشی وضع حمل ابا کرد یا در روزگار آبستنی شما را پاك سازی کرد، می‌توانید با مراجعه به ادارۀ کار منطقه یا شهر خود شکایتی را از کارفرما سامان کنید. در اینگونه مواردی جهت فرق برتری فرمانروایی کار، حکم تكرار مادر به محل کار را صادر می‌کند و ام می‌تواند به سر کار خود بازگردد. اگر کارفرما از تصویب حکم عودت به کار نافرمانی تكبر کند، شخص بیمه‌شده می‌تواند تقاضای استعمال از مزایای بیمهٔ بیکاری بدهد. در این بشره برطبق آذین به خاطر مدت بیکاری، فرد اجرت بیکاری گرفتن خواهد کرد.

درباره ی Havana

یک دیدگاه

  1. تو کشور ما همون ۹ ماه بنظرم کافیه… متعادله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *