خانه / قوانین کار / آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

ماده۱۰۷- در اجرای خواسته ها زینت بنیادی و به مراد كسب مولد و لاینقطع جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران ، پادشاهی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی مکلف است امکانات فراگیری لازم را ساخته سازد.تبصره- وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با پادشاهی کار و امور مدنی جمعی می باشند.ماده۱۰۸- حكمرانی کار و امور مدنی جمعی موظف است براساس نیاز و با توجه به جایگیری نوع صنعت چیز در نقاط جوراجور کشور، برای خلق و آبادانی مراکز کارآموزی ذیل در سطوح متنوع تبحر مبادرت نماید. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال بیشتر صحبت می کنیم.

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

الف – مراکز کارآموزی پایه برای درس کارگران و کارجویان غیر ماهر.ب – مراکز کارآموزی تکمیل احاطه و تخصصهای موردی برای بازآموزی ارتقاء مهارت و فراگیری تخصصهای مترقی و عقب مانده به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، نكورو مربیان فراگیری حرفه‌ای  ج – مراکز هدایت و اضلال مربی برای تعلیمی مربیان و مرکز کارآموزی . د – مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط ( مانوس پادشاهی بهداشت ، بهبودی و تعلیمی پزشکی، بن شهید، كنه جانبازان و…..)

ماده۱۰۹- مرکز یادگیری مذکور در ماده ۱۰۸ این آذین از نظر مالی و حقوق بگیر با پاس زیب محاسبات اشتراكی بطور مرخص زیر نظر ریاست کار و امور مدنی جمعی اداره خواهد شد.ماده۱۱۰- واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی بمنظور مشارکت در امر تدریس کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش ، مکلفند نسبت به خلق مراکز کارآموزی جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاریهای لازم را با فرمانروایی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی بعمل آورند.

تبصره۱- حكمرانی کار و امور اجتماعی ، استانداردها و جزوات بی پایه به امر یادگیری در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در مورد یادگیری و تامین مربیان مراکز فوق الذكر عمل می نماید. تبصره۲- دستورالعملها و قاعده چرت به ساختن کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی برپایه مورد به قصد وزیر کار و امور مدنی جمعی به مقبول تخلیه هیات وزیران خواهد رسید.

ماده۱۱۱- جمع بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط سلطنت کار و امور مدنی جمعی ، دبیرستان فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به مقصود آموزش صنعت یا حرفه معین، به آلت كسان حقیقی یا حقوقی ، با کسب جوازعبور از فرمانروایی کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی ، پیدایش می شود. تبصره- آئین نامه نابه جا به جواز اهلیت فنی و موسسات کارآموزی آزاد و اهلیت حقوق بگیر و مربیان و نیز نحوه نظارت سلطنت کار و امور اجتماعی بر این موسسات با طرح آهنگ وزیر کار و امور مدنی جمعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

کارآموز و عهدنامه کارآموزی

ماده۱۱۲- از لحاظ مقررات این زینت ، کارآموز، به كسان ذیل رهایی می شود.الف – کسانی که فقط برای فرا گرفتن حرفه خاص ، بازآموزی با ارتقاء وقوف محاصره برای مدت معین در مراکز کارآموزی و یا آموزشگاههای آزاد یادگیری می بینند. ب – افرادی که بموجب پروتكل کارآموزی بمنظور فراگرفتن حرفه‌ای خاص برای مدت معین که زاید بر سه سال مباد ، در کارگاهی معین به کارآموزی توام با کار گرفتاری دارند مشروط بر آنکه سن آنها از ۱۵ سال کمتر نبوده و از ۱۸ سال تمام بسیار نباشد.

تبصره۱- کارآموزان بند الف ممکن است کارگرانی باشند که موافق سازش کتبی منعقده با کارفرما به مراکز کارآموزی شناساندن می شوند و یا داوطلبانی باشند که شاغل نیستند و راسا به مراکز کارآموزی بازآیی می نمایند. تبصره۲- دستورالعملهای نابه جا به علل پذیرش ، حقوق و تکالیف دوره کارآموزی داوطلبان مذکور در بند ب با مراد شورایعالی کار، به اجابت وزیر کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی می رسد.ماده۱۱۳- کارگران شاغلی که موافق بند توضیح یک ماده ۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی متعهد می شوند. از حقوق زیر متمتع خواهند بود.

الف – پیوند استخدامی کارگر در مدت کارآموزی قطع نمی شود و این مدت از هر لحاظ جزء سرگذشتها کارگر منظور می شود. ب – مزد کارگر در مدت کارآموزی از مزد ثابت و یا مزد مبنا کمتر نخواهد بود. ج – مزایای غیر نقدی ، کمکها و فوق العاده هائی که برای عودت بورس زندگی و مسئولیتهای مربوط به خانواده به کارگر آهار می شود ، در دوره کارآموزی کماکان پرداخت خواهد شد. چنانچه کارفرما قبل از اختتام مدت ، بدون دلیل موجه مانع دوام کارآموزی شود و از این طریق خسارتی به کارگر وارد گردد ، کارگر می تواند به مرجع ها منب عها حل تفاوت مندرج در این چراغانی مراجعه و ادعا ضرر نماید.

ماده۱۱۴- کارگری که برحسب بند توضیح (۱) ماده۱۱۲ برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی وارد و مردود می شود، مکلف است : الف – تا سرانجام مدت مقرر به کارآموزی بپردازد و به طور منظم در دستور كار های کارآموزی شرکت نمونه غلام و مقررات و آئین نامه های واحد تعلیماتی را قسمت رد نماید و دوره کارآموزی را با موافقت به ته برساند.

آشنایی با فصل پنجم آموزش و اشتغال

ب – پس از طی دوره کارآموزی ، لااقل و اكثراً دو مواجه نزد مدت کارآموزی در همان کارگاه به کار گرفتاری ورزد. تبصره – در صورتی که کارآموز پس از تكمیل اختتام کارآموزی حاضر به بقا کار در کارگاه مبادا ، کارفرما می تواند برای مدعا خسران درج شده در پروتكل کارآموزی ، به حضرات عظام حل تمایز مبحث ملودی اصلی این زیب مراجعه و تقاضای گرفتن زیان نماید.ماده۱۱۵- کارآموزان مذکور در بند ب ماده ۱۱۲ تابع نظم بی اساس به کارگران نابالغ مذکور در مواد ۷۹ الی ۸۴ این زیب خواهند بود ، ولی ساعت کار آنان از شش ساعت در روز تخطی نخواهد کرد.

درباره ی Havana

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *