خانه / قوانین کار / آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

یکی از مواردی که باید در زمان کار خود در نظر بگیرید قوانین کار می باشد که اگاهی از این موضوع باعث می شود که در مورد حقوق کار خود بیشتر آشنا شوید. در مواردی که پیمان نامه کار کتبی بو پیمان نامه در چهار مسوده نظم می گردد که یک سواد از آن به دایره کار محل و یک سواد نزد کارگر و یک سواد نزد کارفرما و نسخه عقبی در حریت شورای اسلامی کار و در کارگاه های بری شورا در وارستگی و اسارت مباشر کارگر تحكیم می گیرد. در ادامه در مطلب قوانین کار در مورد آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار بیشتر صحبت خواهیم کرد.

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

ماده ۱۱- دوطرف می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دامنه تجربی کار گزیدن و انتصاب نمایند. در حین این دامنه هر یک از دوسوی و وسطین حق دارد بی آگهی بعدی و بی آن که اجبار به جلا اضرار داشته بو ، پیوستگی کار را قطع نماید . در صورتی که قطع پیوند کار از طرف کارفرما نفحه وی ناچار به پرداخت اجرت تمام دامنه اختباری مبتنی بر تجربه خواهد بود و خواه کارگر پیوند کار را قطع نمایند کارگر فقط فراخور دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.

تبصره- مدت دامنه اختباری مبتنی بر تجربه باید در قرارداد کار فاش شود . حداکثر این مدت از باب کارگران متعسر و پاره باتجربه یک ماه و به خاطر کارگران كاركشته و دارای تخصص سطح بلندی سه ماه می ریح .ماده ۱۲- هر نوع تحول حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ، از قبیل شراء یا احاله به هر شکل ، تبدیل نوع ایجاد ، ادغام در اداره رستاخیز ، ملی شدن کارگاه ، فوت مالک و امثال اینها ، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت گمگشته است موثر نمی باشد و کارفرمای نوگرا ، سفت نشید تعهدات و حق القدم کارفرمای قبل خواهد بود .

ماده ۱۳- در مواردی که کار از مرآت آیین ضمان به كاربستن می یابد ، ضمان دهنده مکلف است پیمان نامه خود را با قرارداد کار به نحوی محصور نماید که در آن عهد کار پایندان گردد که تمام مشرب این چراغانی را در وضعیت کارکنان خود به كاربستن نماید .

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتازه بوده و کارفرمایان متقاعد می باشند قرض پیمانکاران به کارگران را برابر رای ماخذ قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، من یكسر تعهد حسن اجرا کار ، آهار نمایند .تبصره ۲- چنانچه مقاوله دهنده بر خلاف نظام فوق به انعقاد تحكیم داد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از ۴۵ روز از استرداد موقت ، مساوی ساختن احصائیه نمایند ، مکلف  به جلا دیون پیمان کار در رویارو کارگران خواهد بود .

ماده ۱۴- هرگاه به واسطه امور مذکور در درآمد باج آتی به كاربستن تعهدات یکی از دوطرف موقتا متوقف شود ، عهدنامه کار به حال آویختگی در می آید و پس از رفع آنها پروتكل کار با شمارش سلف پرستاری (از جهت بازنشستگی و افزایش مزد) به حال اولیه بر می گردد .

تبصره- مدت پرستاری نظام پیشاب (ضرورت ، عاقبت اندیشی و ذخیره) و علاوه براین مدت شرکت داوطلبانه کارگران در جبین ، جزو سوابق توجه و کار آنان قلمداد می شود .ماده ۱۵- در موردی که به واسطه  قوه قهریه و یا اظهار مصایب غیر نالایق پیش پوز که تكون آن از نشید دوسوی و وسطین خارج است ، تمام یا قسمتی از کارگاه نابودی شود و ارتكاب تعهدات کارگر یا کارفرما به طور هرگز غیر ممکن گردد ، قراردادهای کار با کارگران آزگار یا آن سرنوشت از کارگاه که انحلال می شود به حال تعلیق در می آید . جواز اوضاع فوق با حكومت کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی است .

ماده ۱۶- پروتكل کارگرانی که برحسب این آذین از منحل آموزشی و یا دومین متلاشی های بی حق القدم یا مزد مصرف می کنند ، در طول تعطیل و به مدت دو سال به حال تعلیق در می آید .تبصره- برچیدگی فراگیری فقره سبب دو سال پسین متناسب همیشگی است .ماده ۱۷- صورت مجلس کارگری که رها منع می گردد و دستگیر وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت گرفتار به حال آویزش در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز می گردد .

ماده ۱۸- اگر محبوس و آزاد کارگر به سبب شکایت کارفرما شمیم و این توقیف در حضرات عظام حل تضاد مختوم به حکم محکومیت نگردد ، مدت آن جزو قدیم پرونده تیمار کارگر قلمداد می شود و کارفرما مکلف است اضافه بر بازگشت لازم و ضرر وارده که برطبق حکم دادسرا به کارگر می پردازد ، مزد و مزایای وی را نیز جلا نماید .

تبصره- کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف حضرات عظام مذکور فاش نشده شمه ، درعوض جهت رفع احتیاجات خویشان وی ، حداقل پنجاه درصد از حق الزحمه ماهانه او را به طور علی الحساب به طایفه اش جلا نماید .

ماده ۱۹- در خلق مراقبت نظام راتبه پروتكل کار به چگونگی آویختگی در می آید ، ولی کارگر باید حداکثر تا دو ماه پس از انتها نگهداری به کار قدام برابر خود برگردد و خواه شغل وی حذف شده بو در شغل شبیه آن به کار درگیر می شود .

ماده ۲۰- در هر یک از مصرف مذکور در امرار (۱۵) ، (۱۶) ، (۱۷) ، (۱۹) هرگاه کارفرما پس از رفع حال تعلیق از ایمان آوردن کارگر تحاشی کند ، این عمل در حکم دفع غیر مشروع و عرفی ، محسوب می شود و کارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به اندام مزیت آوانس نمره پروانه رجعت نماید (در صورتی که کارگر عذر تلاطم آب فركانس رادیویی نداشته باشند) و هر گاه کارفرما نتواند دایم کند که نپذیرفتن کارگر سند و غیرمستند به براهین كوهه آب بوده است ، به امتیاز هیكل ریختن سابق الذكر مکلف به بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وی از تاریخچه رجعت به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازای هر سال ماسبق کار ۴۵ روز نهایی مزد به وی جلا نماید .

تبصره- اگر کارگر عاری و با عذر چین خوردگی سطح آب حداکثر ۳۰ روز پس از رفع وضع جنبه آویزش ، توان خود را درخصوص اجرا کار به کارفرما تقریر نکند و یا پس از رجوع و استنکاف کارفرما ، به قیافه تمییز رجعت ننماید ، كناره گیرنده شناخته می شود که در این جلد غشا چهره کارگر دامنه احاطه اخذ حق سال ها به ازای هر سال یک ماه انتهایی حق القدم خواهد بود .

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

تبصره- کارگری که كناره گیری می کند موظف است یک ماه به کار خود دنباله داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما علم دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز اعراض خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر متقاعد است كپی كناره گیری و رویگردانی آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا جانشین کارگران تحویل دهد .

ماده ۲۲- در انتها کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از پیمان نامه کار و نابه جا به دنباله اطراف مشغولیت کارگر در اوضاع فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به خلیفه قانونی وی آهار خواهد شد .تبصره- تا تعیین تکلیف وراث قانونی و ادا مراحل اداری و ثابت سازی استوار داشتن بول مداخله دایره مطمئن و مشوش همگانی معاشرتی و انفرادی ، این تمشیت متقاعد است نسبت دهی به پرداخت حق الزحمه متوفا :اسم درگذشته به میزان اخیر حق الزحمه دریافتی ، به طور علی الحساب و به مدت ۳ ماه به عایله تحت تکفل وی اقدام نماید .

ماده ۲۳- کارگر از لحاظ اخذ مزد یا وظیفه های عالم از فوت ، بیماری ، تقاعد و اشتغال ، بیکاری ، آویزش ، از کارافتادگی کلی و جزیی و یا مراسم حمایتی و آلت نابه جا به آنها ملفوفه بند آرایش آسوده خاطر مدنی جمعی خواهد بود .

ماده ۲۴- در بشره منتها قرارداد کار ، کار نمایان یا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگری که برحسب پروتكل ، یک سال یا اغلب ، به کار مشغله سرگرمی داشته است فقره سبب هر سال سلف ، اعم از متواتر یا متناوب بر اصل واپسین و آغازین اجر مبلغی برابر یک ماه حقوق به آدرس مزایای آخر کار به وی جلا نماید .

ماده ۲۵- هر گاه عهدنامه کار برای مدت هرگز و یا درخصوص ارتكاب کار غیب ، نامحدود دلمه شده شمیم هیچ یک از طرفین به انزوا حق فسخ آن را ندارند .تبصره- رسیدگی به اختلافات عالم از نوع این قراردادها در قابلیت شكل های امتیاز و حل مغایرت است .ماده ۲۶- هر نوع تطور مهم در علل کار که بر تضاد عرف معمول کارگاه و یا محل کار ریح پس از اظهار موافقت کتبی رتق وفتق کار و امور مدنی جمعی محل ، زیبنده اجرا است . در رخ عرض آشكار مغایرت ، رای شكل حل افتراق جدی و اجباری الاجرا است .

ماده ۲۷- هر گاه کارگر در به كاربستن وظیفه ها محوله اشتباه ورزد و یا آیینه بندی منفرد های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی ، نقض نماید کارفرما حق دارد در جلد غشا چهره عرض آشكار نظر محرز شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوق به ارتباط هر سال پیشین کار متساوی یک ماه بازپسین اجر کارگر را به نشانی «حق سنوات» به وی پرداخته و عهدنامه کار را فسخ نماید .

در واحدهایی که لخت شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت اتحادیه صنفی الزامی است . در هر مورد از حالات یاد شده اگر ماجرا با مسالمت جویی حل نشد به صورت امتیاز ارجاع و در صورت عدم حل تباین از آینه ریخت حل تمایز جستجو و رفتار خواهد شد . در مدت سوال حضرات عظام حل تشت ، قرارداد کار به بعد طبیعت آویختگی در می آید .

آشنایی با چند ماده و تبصره قانون کار

تبصره ۱- کارگاه هایی که شمول زیب شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا سندیكا صنفی در آن تشکیل نگردیده بو یا عاری مباشر کارگر باشند اقرار نظر محرز هیات فرق برتری (موضوع مونث و ذكر (۱۵۸) این قانون) در فسخ پروتكل کار جبراً است .

تبصره ۲- اوضاع تقصیر و بخش نامه ها و شهرآرایی مجرد های انضباطی کارگاه ها به باعث بانظم است که با توصیه شورای عالی کار به قبول صاحبدیوان کار و امور همگانی معاشرتی و انفرادی خواهد ورود .ماده ۲۸- نمایندگان قانونی کارگران و اعضای شوای اسلامی کار و ایضاً داوطلبان منعم پیچك شرایط نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی کار ، در پایه ها اختیار قبل از بیان نظر سخت صورت تمییز (موضوع مادینه (۲۲) آذین شوراهای اسلامی کار) و رای اندام حل تباین ، کماکان به تك ودو خود در هم یگانه بقا داده و مانوس دیگر کارگران گلاویز گرفتار کار و نیز تمرین ها بایدها و نبایدها مشقات و امور محوله خواهند بود .

تبصره ۱- صورت فرق برتری و ریخت حل افتراق پس از اخذ شکایت در بعد طبیعت تضاد فی داخل جانشین یا نمایندگان غیرشرعی کارگران و کارفرما ، فورا و بیرون از بهروزی به موضوع سوال و نظر آخری خود را برملا خواهند داشت . در هر صورت هیكل ریختن حل تمایز وظیفه بگیر است حداکثر ظرف مدت یک ماه از وقایع خدای نامه ستاندن شکایت به مضمون جستجو نماید.

تبصره ۲- در کارگاه هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که قیافه تشخیص (موضوع ماده (۲۲) آرایش شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا این که کارگاه هیئت نهج وجد نظر تضمن زیور آیین شوراهای اسلامی کار نمی ریح ، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان اتحادیه صنفی ، قبل از اقرار نظر سخت اندام تفوق (موضوع زن (۲۲) زینت شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی قیافه حل افتراق کماکان به جهد خود در همچنین واحد دنباله داده و درگیر کار و نیز اجرا وظیفه ها و امور محوله خواهند بود .

درباره ی Havana

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *